Litúrgia de l’eucaristia

Asseguts. Acabada la Litúrgia de la paraula, el sacerdot es dirigeix a l’altar. El sacerdot eleva la patena on hi ha el pa que ha de ser consagrat.

S: Vos beneïm, Senyor, Déu de l’univers, per aquest pa que hem rebut de la vostra bondat i que és fruit de la terra i del treball del homes: la vos presentam perquè es converteixi per a nosaltres en pa de vida. T: Que Déu sigui beneït per sempre.

El sacerdot torna a deixar la patena a sobre l’altar i ara eleva el calze, on prèviament ha realitzat la mescla del vi amb una petita part d’aigua.

S: Vos beneïm, Senyor, Déu de l’univers, per aquest vi que hem rebut de la vostra bondat i que és fruit de la vinya i del treball del homes: la vos presentam perquè es converteixi per a nosaltres en beguda espiritual.
T: Que Déu sigui beneït per sempre.

El sacerdot deixa el calze a sobre l’altar.

El sacerdot, en veu baixa, es dirigeix al Pare demanant-li que accepti el penediment del seu cor i diu l’oració pròpia del Lavatori, a través de qual manifesta el desig de presentar-se davant Déu amb l’ànima neta.

Invitació a la pregària

El sacerdot aixeca les mans i ens convida a l’oració.

S: Pregau, germans, perquè aquest sacrifici, meu i vostre, sigui agradable a Déu Pare omnipotent.
T: Que el Senyor rebi de mans vostres aquest sacrifici, a lloança i glòria del seu nom, i també per al nostre bé i de tota la seva santa Església.

El sacerdot, amb les mans elevades, diu l’Oració sobre les ofrenes corresponent a la missa del dia.

T: Amén.

Pregària eucarística

Tot i que existeixen diferents fórmules alhora de les pregàries, aquí hi trobareu la que utilitzam a Algaida.

Drets

S: El Senyor sigui amb vosaltres
T: I amb el vostre esperit.

S: Amunt el cors.
T: Els elevam al Senyor.

S: Donem gràcies al Senyor, Déu nostre.
T: És just i necessari

S: És realment just i necessari …

Sacerdot i tots:
Sant, sant, sant és el Senyor, Déu de l’univers. El cel i la terra són plens de la vostra glòria. Hosanna a dalt del cel. Beneït el qui ve en nom del Senyor. Hosanna a dalt del cel.

S: Sou realment sant, Senyor, font de tota santedat.
Santifiqueu, doncs, aquestes ofrenes
fent que hi davalli el vostre Esperit, com la rosada,
perquè es converteixin per a nosaltres
en el Cos + i en la Sang de Jesucrist, nostre Senyor.

El sacerdot pren el pa amb les mans i recita les paraules que Jesús digué en el seu darrer sopar.

S: Ell, en oferir-se lliurement a la passió prengué el pa
i, dient l’acció de gràcies, el partí,
i el donà als seus deixebles, tot dient:
Preneu i mengeu-ne tots, que això és el meu Cos,
entregat per vosaltres.

El sacerdot eleva el pa consagrat i deixant-lo novament a la patena s’agenolla en adoració al Cos de Crist. Prenent el calze realitza les mateixes accions.

S: Igualment, havent sopat, prengué el calze,
i, novament donant-vos gràcies,
el passà als seus deixebles, tot dient:
Preneu i beveu-ne tots, que aquest és el calze
de la meva Sang, la Sang de l’aliança nova i eterna,
vessada per vosaltres i per tots els homes,
en remissió dels pecats.
Feu això que és el meu memorial.

El sacerdot ens convida a l’Aclamació.

S: Proclameu el misteri de la fe
T: Anunciem la vostra mort, confessem la vostra resurrecció, esperem el vostre retorn, Senyor Jesús.

S: Per això, fent el memorial de la mort
i de la resurrecció del vostre Fill, us oferim, oh Pare,
el pa de la vida i el calze de la salvació,
i vos donam gràcies perquè ens heu fet dignes
de servir-vos a la vostra presència.

Vos suplicam humilment que l’Esperit Sant
uneixi en un sol cos els qui participam
del Cos i de la Sang de Crist.
Recordau-vos, Senyor de la vostra Església,
estesa per tot el món,
feu-la perfecta en la caritat,
juntament amb el papa Benet,
amb el nostre bisbe Jesús
i amb tots els pastors del vostre poble,

Recordau-vos també dels nostres germans
que moriren en l’esperança de la resurrecció,
i de tots els difunts que descansen
en el si de la vostra misericòrdia.
Admeteu-los a contemplar la llum de la vostra mirada.

Vos preguam que tengueu pietat de tots nosaltres
i feis que, amb la Verge Maria , Mare de Déu
amb els apòstols i els justos de tots els temps
que han viscut en la vostra amistat,
tenguem part en la vida eterna,
i puguem lloar-vos i glorificar-vos
per Jesucrist, el vostre Fill.

El sacerdot ajunta les mans i prenent en una ma el calze i en l’alta la patena, i pronuncia

S: Per ell, amb ell i en ell, vós Déu Pare omnipotent, en la unitat de l’Esperit Sant, rebeu tot honor i tota glòria pels segles dels segles.
T: Amén.